Umów Konsultację

Dane kontaktowe

 

794 115 512

 

kontakt@jacekantczak.pl

 

ul. Leśna 33/7, Gdynia

 

NIP 583 259 38 23

Menu

 

Start

 

Usługi

 

Case Study

 

Blog

Newsletter

 

Zapisz się na newsletter z którego dowiesz się jak budować wzrost Twojej firmy

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Sylwetki liderów celebrujących zwycięstwo na tle wschodu słońca, symbolizującego nowy rozdział firmy.

Jak zbudować skuteczną strategię rozwoju małej i średniej firmy?

17 września 2023

Strategia rozwoju firmy

Więcej artykułów

Kluczowe elementy strategii firmy

 

Przegląd modelu biznesowego

Analiza modelu biznesowego, czyli kluczowych założeń przedsiębiorstwa jest niezbędnym elementem budowy strategii biznesowej dla małej i średniej firmy, chcącej wejść na drogę dynamicznego wzrostu. Analiza taka polega na przeglądzie kluczowych założeń firmy i podjęciu decyzji, które elementy modelu należy zmienić lub dostosować w celu realizacji planowanych zmian. Analiza modelu firmy poza określeniem szans na rozwój i zdefiniowaniem kluczowych dla firmy procesów oraz potencjału do kreowania przewag konkurencyjnych, odnosi się również do sposobu komunikacji z klientami i wartości jakich przedsiębiorstwo dostarcza. Ważne jest również uwzględnienie posiadanych zasobów oraz struktury przepływów pieniężnych. Dzięki analizie modelu biznesowego firma może określić, na jakich obszarach należy skupić uwagę i działania, aby opracować skuteczną strategię biznesową.

 

Propozycja wartości

Propozycja wartości, będąca centralnym elementem w metodyce Business Model Canvas, to główna ida stojąca za firmą, dająca odpowiedź na pytanie: dlaczego klienci powinni wybrać jej produkt lub usługę zamiast konkurencji.

Wartości firmy to unikalne połączenie korzyści, cech i usług, które odróżniają ofertę od innych na rynku. Aby opracować skuteczną propozycję wartości, firma musi określić swoje przewagi konkurencyjne, zdefiniować sposób w jaki te przewagi odróżniają ją od oferty konkurencji, oraz opracować sposób ich komunikacji. Dobrze opisana propozycja wartości pozwoli małej lub średniej firmie wyróżnić się na tle konkurencji, przyciągnąć nowych klientów oraz zbudować silną pozycję rynkową. Każda strategia musi obejmować zdefiniowanie wartości firmy aby każdy pracownik wiedział jakie jest DNA organizacji.

 

Analiza efektywności realizowanych procesów

Analiza procesów biznesowych obejmuje ewidencję tych kluczowych w organizacji oraz ich optymalizację w celu zwiększenia efektywności i wydajności. Wizualizacja procesów umożliwia również przedsiębiorstwom zidentyfikowanie obszarów do usprawnień oraz kreowania przewag konkurencyjnych. Dzięki mapowaniu i wizualizacji procesów, łatwiej jest nimi zarządzać, a firmy mogą stworzyć strategię biznesową dostosowaną do własnych, unikalnych potrzeb i celów. Wykorzystując analizę procesów, nawet małe i średnie firmy mogą opracować i wdrożyć skuteczną strategię biznesową, zwaną Zarządzaniem Procesowym, która pozwoli na dynamiczny rozwój w wysoce konkurencyjnym środowisku.

 

Analiza rynku

Analiza rynku obejmuje zazwyczaj budowę analizy benchmarkingowej i przegląd konkurencji dla uzyskania głębszego wglądu w branżę w której działa przedsiębiorstwo i zidentyfikowania potencjalnych możliwości wzrostu. Benchmarking to proces porównywania wybranych obszarów np. produktów lub usług, obsługi klienta, jakości lub organizacji jako całości. Z kolei analiza konkurencji to proces zrozumienia otoczenia konkurencyjnego oraz identyfikacji mocnych i słabych firm na tym samym rynku. Analiza taka powinna również uwzględniać potrzeby klientów, trendy na rynku oraz potencjalne zagrożenia jego rozwoju.

 

Model kultury organizacji

Kultura organizacji to jeden z najważniejszych elementów strategii. Odnosi się ona do wartości, wierzeń, postaw, norm oraz zachowań, które charakteryzują daną firmę i wpływają na sposób pracy jej pracowników. Jeden z największych autorytetów w dziedzinie zarządzania, mawiał że: Kultura zjada strategię na śniadanie. Co miało oddawać jej wagę dla procesów strategicznych. W kontekście procesu tworzenia strategii, kultura organizacji powinna zostać określona i opisana w sposób jasny i przejrzysty, aby stała się integralną częścią planów rozwojowych firmy. Kultura organizacji spójna z modelem biznesowym przyciąga utalentowanych pracowników, którzy chętnie angażują się w rozwój firmy, a także pozytywnie wpływa na jej reputację na rynku. W procesie budowy strategii, ważne jest określenie wartości, na których opiera się kultura organizacji oraz sposobów, w jakie te wartości są realizowane w codziennej pracy. Ważne jest również zadbanie o jej rozwój i utrzymywanie na wysokim poziomie. Poprzez budowanie pozytywnej kultury organizacji, firma może przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników, zwiększyć zaangażowanie w procesy biznesowe oraz osiągnąć sukces na rynku.

 

Definiowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI)

Kluczowe wskaźniki efektywności, to mierniki pomagające monitorować i analizować wydajność i stopień realizacji celów biznesowych. Mogą one dotyczyć różnych aspektów działalności, wśród najczęściej definiowanych są:

  • KPI Finansowe - pozwalają przedsiębiorstwu ocenić kondycję finansową i skutecznie zarządzać wynikiem firmy.

  • KPI Procesów - umożliwiają pomiar efektywności procesów i wykorzystywanych przez nie zasobów materiałowych, finansowych i osobowych.

  • KPI Obsługi Klienta - badające zadowolenie klienta i inne spekty związane z obsługą i lojalnością.

  • KPI Zasobów Osobowych - weryfikującą satysfakcję, rotację i produktywność pracowników.

 

Najistotniejsze jest, aby były one łatwo mierzalne, zrozumiałe dla wszystkich i bezpośrednio związane z celami strategicznymi firmy.

 

 

Cele strategii i korzyści dla firmy

 

Podczas tworzenia strategii ważne jest, aby określić długofalowe cele przedsiębiorstwa, jednocześnie dopasować działania do obecnych procesów w organizacji, opcjonalnie zaplanować ich usprawnienie i automatyzacje. Strategia powinna również obejmować plan jak firma będzie rywalizować z konkurencją oraz alokację zasobów finansowych i osobowych do realizacji poszcególnych celów strategi. Powyżej opisane analizy wraz z określeniem wartości firmy dadzą liderom bazę do określenia kierunku zmian i wyznaczenia celów, których realizacja zwiększy efektywność i konkurencyjność firmy. 

Jednocześnie bardzo często w ramach strategii rozwoju firmy, budowane są plany działań, które określają główne kierunki skupienia organizacji. Do najczęstszych strategii kierunkowych, należą: strategia marketingowa, strategia wzrostu, strategia konkurencyjności, strategia kosztów.

 

Strategia firmy jest kluczowym narzędziem zarządzania, które pomaga właścicielom, liderom i pracownikom zrozumieć, jakie cele stoją przed firmą i jakie działania są potrzebne do ich osiągnięcia. Właściwie opracowanie i realizacja strategi pomaga firmie skoncentrować się na priorytetach, efektywnie wykorzystywać zasoby i dostosowywać się do zmiennego otoczenia biznesowego.

 

W procesie zarządzania firmą istotne jest aby dokonywać okresowego przeglądu i oceny strategii po jej wdrożeniu, oceniając, czy osiągnęła zamierzone cele i zadania. Ważne jest omówienie wszelkich zmian, które mogą być potrzebne dla budowy efektywnej strategii wzrostu. Stworzenie skutecznego planu rozwoj firmy nie musi być trudnym zadaniem. Czasochłonne analizy obecnego modelu biznesowego, systemów i procesów można zlecić zewnętrznemu konsultantowi do czego serdecznie zapraszam :)

Od czego zacząć budowę strategii?

 

Budowę strategii przedsiębiorstwa należy rozpocząć od pytania:

 

Czy w firmie mamy zasoby niezbędne do realizacji takiego zadania?

 

Pisząc o zasobach mam na myśli wiedzę i metody analizy otoczenia i wnętrza organizacji niezbędne do budowania skutecznej strategii. W szczególności gdy chcemy stworzyć strategię firmy po raz pierwszy, doświadczenie konsultanta biznesowego i znajomość metodyk może przynieść duże oszczędności czasu, a co za tym idzie i pieniędzy.

No ale dość autoreklamy, przejdźmy do wspomnianych metodyk i ogólnych zasad budowy planu rozwoju firmy. 

 

Proces tworzenia strategii firmy bez względu na wielkość, branżę w której działa i ogólną specyfikę biznesu, warto rozpocząć od określenia stanu obecnego, czyli miejsca w którym firma znajduje się dziś, punktu wyjścia do strategicznych rozważań o przyszłości przedsiębiorstwa. Narzędzia które warto wykorzystać w określeniu bieżących ram prowadzonej działalności znajdują się poniżej. Metodyki te pomogą określić aktualny obraz firmy, niezbędny do stworzenia skutecznego planu działań, umożliwiający firmie maksymalnie wykorzystać jej potencjał. 

 

Kolejnym etapem po określeniu stanu obecnego jest zaplanowanie działań mających na celu poprawę efektywności realizowanych procesów oraz budowę przewag konkurencyjnych. Czy taki plan to już strategia przedsiębiorstwa? W zasadzie to tak 🙂, bo przecież strategia to plan działania, zbiór świadomych decyzji podejmowanych w celu optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów.

Strategia rozwoju, strategia wzrostu, strategia organizacji - wszystkie te pojecia są kojarzone z planami korporacji i dużych firm, tymczasem coraz więcej firm małych i średnich sięga po narzędzia i metodyki umożliwiające im skuteczne planowanie rozwoju i wejście na ścieżkę dynamicznego wzrostu.

 

Czym jest strategia firmy?

 

Strategia firmy to długoterminowy plan, który określa cele i wynikające z nich działania, jakie firma planuje podjąć, aby osiągnąć założone cele i realizować misję firmy. Jest to strategiczny plan, który umożliwia określić drogę do rozwoju i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

 

Elementy strategii firmy: Misja - określająca cel istnienia firmy i wartości, które ją napędzają. Misja wyjaśnia, dlaczego firma istnieje i jak a wartość dostarcza. Wizja - czyli wyobrażenie firmy o jej przyszłości i długoterminowych celach. Wizja jest inspirująca i określa, gdzie firma chce się znaleźć za kilka lat lub dekad. Cele strategiczne - do których firma dąży w długim okresie. Analiza otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego firmy - temu elementowi działań strategicznych poświęcimy znaczną część artykułu, ponieważ na etapie budowy planu rozwoju małej lub średniej firmy, na której chcę się skupić w tym artykule, analiza otoczenia biznesowego jest okresleniem stanu obecnego, niezbędnego do uruchomienia procesów planowania strategicznego. Plan działań - czyli konkretne działania i procesy które firma zaplanuje w celu realizacji swojej strategii. Działania takie obejmują zarówno krótkoterminowe zadania, jak i długoterminowe projekty.

Zarezerwuj bezpłatną konsultację

Jesteś zainteresowany wsparciem w budowie strategii rozwoju biznesu?
Napisz w celu usltalenia temrinu darmowej konsultacji

 

Zarezerwuj bezpłatną konsultację